جامعه‌شناس

جامعه‌شناس کسی یا ویژگی کسی است که در دانش جامعه‌شناسی تخصص دارد و عهده‌دارِ درک و تفسیرِ یک، دو، یا چند شاخه از این دانش است؛ کسی که انسان ها و مردم و کنش های انسانی را در سطح بالایی درک کند.

جستارهای وابسته

منابع